สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว2601 ลว. 12 ต.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 8/2560
เรียน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 18 ต.ค. 2560 เวลา 13:30 - 16:30 น.
กลุ่มงานอำนวยการ
231
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 12 ต.ค. 2560 เวลา 14:09:17 น. 203.157.xxx.xxx
2 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 12 ต.ค. 2560 เวลา 14:09:20 น. 203.157.xxx.xxx
3 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 12 ต.ค. 2560 เวลา 19:53:45 น. 182.53.xxx.xxx
4 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 16 ต.ค. 2560 เวลา 08:28:50 น. 159.192.xxx.xxx
5 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 16 ต.ค. 2560 เวลา 09:45:50 น. 180.183.xxx.xxx
6 อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ สสจ.อุตรดิตถ์ 16 ต.ค. 2560 เวลา 11:58:42 น. 122.154.xxx.xxx
7 สุจิตรา ใจยอด รพ.แม่สอด 16 ต.ค. 2560 เวลา 13:38:31 น. 159.192.xxx.xxx
8 ยศพร เทพนิกร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16 ต.ค. 2560 เวลา 13:47:26 น. 110.77.xxx.xxx
9 ยศพร เทพนิกร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16 ต.ค. 2560 เวลา 13:47:58 น. 110.77.xxx.xxx
10 ยศพร เทพนิกร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16 ต.ค. 2560 เวลา 13:47:58 น. 116.58.xxx.xxx
11 ยศพร เทพนิกร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16 ต.ค. 2560 เวลา 13:47:58 น. 110.77.xxx.xxx
12 ยศพร เทพนิกร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16 ต.ค. 2560 เวลา 13:47:58 น. 116.58.xxx.xxx
13 ยศพร เทพนิกร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16 ต.ค. 2560 เวลา 13:47:58 น. 110.77.xxx.xxx
14 ยศพร เทพนิกร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16 ต.ค. 2560 เวลา 13:47:58 น. 116.58.xxx.xxx
15 ยศพร เทพนิกร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16 ต.ค. 2560 เวลา 13:47:58 น. 110.77.xxx.xxx
16 ยศพร เทพนิกร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16 ต.ค. 2560 เวลา 13:47:58 น. 116.58.xxx.xxx
17 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 16 ต.ค. 2560 เวลา 14:00:26 น. 203.157.xxx.xxx
18 สุวรรนา วงศ์พุฒิ สสจ.อุตรดิตถ์ 16 ต.ค. 2560 เวลา 15:50:39 น. 122.154.xxx.xxx
19 ยศพร เทพนิกร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 17 ต.ค. 2560 เวลา 13:22:40 น. 116.58.xxx.xxx
20 จิณณะ ศรีแจ่มดี รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 17 ต.ค. 2560 เวลา 13:48:44 น. 203.157.xxx.xxx