สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0205.02/1415 ลว. 24 ต.ค. 60 - ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี 2562
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 27 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 14:00 น.
กลุ่มงานอำนวยการ
177
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 24 ต.ค. 2560 เวลา 14:08:00 น. 124.122.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 24 ต.ค. 2560 เวลา 14:28:00 น. 203.157.xxx.xxx
3 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 24 ต.ค. 2560 เวลา 14:31:45 น. 110.77.xxx.xxx
4 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 24 ต.ค. 2560 เวลา 14:53:42 น. 182.53.xxx.xxx
5 นฤมล สีใจคำ รพ.แม่สอด 24 ต.ค. 2560 เวลา 15:08:34 น. 110.78.xxx.xxx
6 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 24 ต.ค. 2560 เวลา 15:16:05 น. 203.157.xxx.xxx
7 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 24 ต.ค. 2560 เวลา 15:29:58 น. 203.157.xxx.xxx
8 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 24 ต.ค. 2560 เวลา 15:53:40 น. 203.157.xxx.xxx
9 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 24 ต.ค. 2560 เวลา 16:40:54 น. 116.58.xxx.xxx
10 ยศพร เทพนิกร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 24 ต.ค. 2560 เวลา 16:59:00 น. 116.58.xxx.xxx
11 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 24 ต.ค. 2560 เวลา 19:11:56 น. 61.19.xxx.xxx
12 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 25 ต.ค. 2560 เวลา 09:56:15 น. 203.157.xxx.xxx
13 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 25 ต.ค. 2560 เวลา 11:34:55 น. 180.183.xxx.xxx
14 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 25 ต.ค. 2560 เวลา 15:29:59 น. 203.157.xxx.xxx
15 Thoranit Boonkhaeng สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง 25 ต.ค. 2560 เวลา 22:49:18 น. 96.30.xxx.xxx
16 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 26 ต.ค. 2560 เวลา 11:49:52 น. 182.53.xxx.xxx
17 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 27 ต.ค. 2560 เวลา 16:36:50 น. 122.154.xxx.xxx
18 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 30 ต.ค. 2560 เวลา 10:13:42 น. 203.157.xxx.xxx
19 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 30 ต.ค. 2560 เวลา 10:16:12 น. 203.157.xxx.xxx
20 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 3 พ.ย. 2560 เวลา 10:47:58 น. 203.157.xxx.xxx
21 วรัญญา อินสอน รพ.อุตรดิตถ์ 17 ต.ค. 2561 เวลา 09:17:20 น. 122.154.xxx.xxx