สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0205.02/1425 ลว. 25 ต.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน กำกับติดตาม ประเมินผล PA 2561 เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
วันที่ 6 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 14:00 น.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
247
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 ทพญ.รัชนี จิตสันติวรรักษ์ สสจ.พิษณุโลก 30 ต.ค. 2560 เวลา 09:29:15 น. 203.157.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 27 ต.ค. 2560 เวลา 10:09:48 น. 203.157.xxx.xxx
2 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 27 ต.ค. 2560 เวลา 10:18:14 น. 182.53.xxx.xxx
3 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 27 ต.ค. 2560 เวลา 10:29:51 น. 180.183.xxx.xxx
4 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 27 ต.ค. 2560 เวลา 10:42:08 น. 110.77.xxx.xxx
5 ธิดารัตน์ อินอยู่ รพ.สุโขทัย 27 ต.ค. 2560 เวลา 10:50:29 น. 203.157.xxx.xxx
6 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 27 ต.ค. 2560 เวลา 10:54:43 น. 124.122.xxx.xxx
7 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 27 ต.ค. 2560 เวลา 11:39:19 น. 61.19.xxx.xxx
8 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 27 ต.ค. 2560 เวลา 11:39:28 น. 203.157.xxx.xxx
9 00 00 สสจ., รพศ., รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง 27 ต.ค. 2560 เวลา 15:10:02 น. 203.157.xxx.xxx
10 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 27 ต.ค. 2560 เวลา 16:35:39 น. 122.154.xxx.xxx
11 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 27 ต.ค. 2560 เวลา 16:46:52 น. 116.58.xxx.xxx
12 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 27 ต.ค. 2560 เวลา 16:47:22 น. 110.77.xxx.xxx
13 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 27 ต.ค. 2560 เวลา 16:47:22 น. 116.58.xxx.xxx
14 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 27 ต.ค. 2560 เวลา 17:54:29 น. 203.157.xxx.xxx
15 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 30 ต.ค. 2560 เวลา 08:36:28 น. 180.183.xxx.xxx
16 วิชญารัตน์ จรัลยาจิราภัทร์ สสจ.พิษณุโลก 30 ต.ค. 2560 เวลา 09:18:54 น. 203.157.xxx.xxx
17 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 30 ต.ค. 2560 เวลา 09:19:52 น. 203.157.xxx.xxx
18 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 30 ต.ค. 2560 เวลา 10:14:23 น. 203.157.xxx.xxx
19 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 2 พ.ย. 2560 เวลา 16:11:42 น. 203.157.xxx.xxx
20 นันทนา เอี่ยมรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 7 พ.ย. 2560 เวลา 16:14:00 น. 124.122.xxx.xxx
21 สุภาณี สุขะนาคินทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 17 พ.ย. 2560 เวลา 13:34:52 น. 122.154.xxx.xxx
22 ปวีณา ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 24 พ.ย. 2560 เวลา 08:58:08 น. 1.2.xxx.xxx
23 ปวีณา ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 24 พ.ย. 2560 เวลา 09:01:37 น. 1.2.xxx.xxx
24 อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ สสจ.อุตรดิตถ์ 30 พ.ย. 2560 เวลา 16:01:28 น. 122.154.xxx.xxx