สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0205.02/ว1505 ลว. 8 พ.ย. 60 - เชิญประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 8 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
223
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 8 พ.ย. 2560 เวลา 11:12:02 น. 61.19.xxx.xxx
2 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 8 พ.ย. 2560 เวลา 11:33:27 น. 182.53.xxx.xxx
3 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 8 พ.ย. 2560 เวลา 11:41:37 น. 124.122.xxx.xxx
4 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 8 พ.ย. 2560 เวลา 11:50:42 น. 203.157.xxx.xxx
5 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 8 พ.ย. 2560 เวลา 11:54:51 น. 159.192.xxx.xxx
6 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 8 พ.ย. 2560 เวลา 13:16:30 น. 203.157.xxx.xxx
7 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 8 พ.ย. 2560 เวลา 14:11:10 น. 110.77.xxx.xxx
8 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 8 พ.ย. 2560 เวลา 14:20:55 น. 203.157.xxx.xxx
9 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 8 พ.ย. 2560 เวลา 14:53:17 น. 203.157.xxx.xxx
10 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 8 พ.ย. 2560 เวลา 15:59:46 น. 203.157.xxx.xxx
11 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 8 พ.ย. 2560 เวลา 16:04:29 น. 122.154.xxx.xxx
12 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 8 พ.ย. 2560 เวลา 17:47:37 น. 116.58.xxx.xxx
13 ยศพร เทพนิกร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 9 พ.ย. 2560 เวลา 09:40:42 น. 116.58.xxx.xxx
14 สมจิตต์ ศิริวนารังสรรค์ สสจ.สุโขทัย 10 พ.ย. 2560 เวลา 10:23:54 น. 203.157.xxx.xxx
15 จิณณะ ศรีแจ่มดี รพ.สุโขทัย 10 พ.ย. 2560 เวลา 14:32:46 น. 203.157.xxx.xxx
16 วิชญารัตน์ จรัลยาจิราภัทร์ สสจ.พิษณุโลก 11 พ.ย. 2560 เวลา 14:35:11 น. 1.46.xxx.xxx
17 วิชญารัตน์ จรัลยาจิราภัทร์ สสจ.พิษณุโลก 11 พ.ย. 2560 เวลา 14:43:00 น. 1.46.xxx.xxx
18 กนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 23 พ.ย. 2560 เวลา 10:33:39 น. 203.157.xxx.xxx