สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว2768 ลว. 14 พ.ย. 60 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 9/2560
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 14:00 น.
กลุ่มงานอำนวยการ
183
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางกนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 22 พ.ย. 2560 เวลา 13:14:26 น. 203.157.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 14 พ.ย. 2560 เวลา 13:45:56 น. 203.157.xxx.xxx
2 ศุภมาศ ีคนดี รพ.แม่สอด 14 พ.ย. 2560 เวลา 13:48:45 น. 159.192.xxx.xxx
3 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 14 พ.ย. 2560 เวลา 13:53:27 น. 110.77.xxx.xxx
4 ฤดีดาว พรพฤฒิพงศ์ สสจ.สุโขทัย 14 พ.ย. 2560 เวลา 13:56:38 น. 203.157.xxx.xxx
5 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 14 พ.ย. 2560 เวลา 14:05:08 น. 180.183.xxx.xxx
6 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 14 พ.ย. 2560 เวลา 14:05:39 น. 203.157.xxx.xxx
7 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 14 พ.ย. 2560 เวลา 14:10:46 น. 203.157.xxx.xxx
8 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 14 พ.ย. 2560 เวลา 14:16:00 น. 203.157.xxx.xxx
9 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 14 พ.ย. 2560 เวลา 14:27:42 น. 203.157.xxx.xxx
10 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 14 พ.ย. 2560 เวลา 14:45:01 น. 124.122.xxx.xxx
11 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 14 พ.ย. 2560 เวลา 15:35:51 น. 122.154.xxx.xxx
12 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 14 พ.ย. 2560 เวลา 15:41:25 น. 116.58.xxx.xxx
13 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 14 พ.ย. 2560 เวลา 15:55:02 น. 61.19.xxx.xxx
14 ธรณิศวร์ บุญแข็ง สสจ.เพชรบูรณ์ 15 พ.ย. 2560 เวลา 00:50:21 น. 96.30.xxx.xxx
15 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 15 พ.ย. 2560 เวลา 08:28:54 น. 182.53.xxx.xxx
16 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 15 พ.ย. 2560 เวลา 15:11:21 น. 122.154.xxx.xxx
17 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 16 พ.ย. 2560 เวลา 09:23:51 น. 122.154.xxx.xxx
18 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 20 พ.ย. 2560 เวลา 09:29:14 น. 122.154.xxx.xxx
19 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 21 พ.ย. 2560 เวลา 15:45:30 น. 124.122.xxx.xxx
20 กนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 22 พ.ย. 2560 เวลา 13:14:47 น. 203.157.xxx.xxx