สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว2769 ลว. 14 พ.ย. 60 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 9/2560
เรียน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 23 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 - 14:00 น.
กลุ่มงานอำนวยการ
146
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 16 พ.ย. 2560 เวลา 18:00:56 น. 61.19.xxx.xxx
2 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 20 พ.ย. 2560 เวลา 09:10:06 น. 203.157.xxx.xxx
3 สุวรรนา วงศ์พุฒิ สสจ.อุตรดิตถ์ 20 พ.ย. 2560 เวลา 09:13:24 น. 122.154.xxx.xxx
4 ภาณุพงษ์ ดงเย็น สสจ.พิษณุโลก 22 พ.ย. 2560 เวลา 08:49:30 น. 203.157.xxx.xxx
5 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 22 พ.ย. 2560 เวลา 09:12:31 น. 203.157.xxx.xxx
6 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 22 พ.ย. 2560 เวลา 09:22:07 น. 203.157.xxx.xxx