สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว2801 ลว. 20 พ.ย. 60 - ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดอบรมแนวคิดทางหัตถการบำบัดฯ เครือข่ายกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ 2"
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 7 ธ.ค. 2560 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 8 ธ.ค. 2560 เวลา 17:00 น.
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
130
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 20 พ.ย. 2560 เวลา 13:00:59 น. 203.157.xxx.xxx
2 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 20 พ.ย. 2560 เวลา 13:30:59 น. 203.157.xxx.xxx
3 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 20 พ.ย. 2560 เวลา 13:34:44 น. 110.77.xxx.xxx
4 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 20 พ.ย. 2560 เวลา 14:18:51 น. 203.157.xxx.xxx
5 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 20 พ.ย. 2560 เวลา 14:31:10 น. 124.122.xxx.xxx
6 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 20 พ.ย. 2560 เวลา 14:37:15 น. 182.53.xxx.xxx
7 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 20 พ.ย. 2560 เวลา 14:39:46 น. 61.19.xxx.xxx
8 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 20 พ.ย. 2560 เวลา 15:04:56 น. 159.192.xxx.xxx
9 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 20 พ.ย. 2560 เวลา 16:29:11 น. 110.77.xxx.xxx
10 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 20 พ.ย. 2560 เวลา 16:39:44 น. 203.157.xxx.xxx
11 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 20 พ.ย. 2560 เวลา 17:15:05 น. 122.154.xxx.xxx
12 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 28 พ.ย. 2560 เวลา 13:33:32 น. 203.157.xxx.xxx