สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว3035 ลว. 15 ธ.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิชาการ และคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 19 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานอำนวยการ
171
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 15 ธ.ค. 2560 เวลา 10:31:48 น. 203.157.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 15 ธ.ค. 2560 เวลา 10:38:44 น. 203.157.xxx.xxx
3 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 15 ธ.ค. 2560 เวลา 11:23:57 น. 110.77.xxx.xxx
4 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 15 ธ.ค. 2560 เวลา 11:26:32 น. 124.122.xxx.xxx
5 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 15 ธ.ค. 2560 เวลา 13:36:10 น. 119.42.xxx.xxx
6 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 15 ธ.ค. 2560 เวลา 13:37:09 น. 203.157.xxx.xxx
7 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 15 ธ.ค. 2560 เวลา 13:47:01 น. 203.157.xxx.xxx
8 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 15 ธ.ค. 2560 เวลา 13:49:56 น. 180.183.xxx.xxx
9 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 15 ธ.ค. 2560 เวลา 14:02:26 น. 182.53.xxx.xxx
10 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 15 ธ.ค. 2560 เวลา 14:44:59 น. 61.19.xxx.xxx
11 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 15 ธ.ค. 2560 เวลา 17:02:57 น. 122.154.xxx.xxx
12 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 15 ธ.ค. 2560 เวลา 17:11:36 น. 203.157.xxx.xxx