สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0277/ว3048 ลว. 18 ธ.ค. 60 - ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในสาขาอายุรกรรม (Sepsis)
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 4 ม.ค. 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
196
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 11:16:51 น. 203.157.xxx.xxx
2 ธิดารัตน์ อินอยู่ รพ.สุโขทัย 18 ธ.ค. 2560 เวลา 11:19:07 น. 203.157.xxx.xxx
3 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 18 ธ.ค. 2560 เวลา 11:34:26 น. 61.19.xxx.xxx
4 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 11:57:57 น. 110.77.xxx.xxx
5 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 11:57:59 น. 110.77.xxx.xxx
6 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 11:58:02 น. 110.77.xxx.xxx
7 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 14:00:51 น. 122.154.xxx.xxx
8 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 18 ธ.ค. 2560 เวลา 14:09:50 น. 203.157.xxx.xxx
9 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 18 ธ.ค. 2560 เวลา 14:31:30 น. 203.157.xxx.xxx
10 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 18 ธ.ค. 2560 เวลา 15:20:41 น. 159.192.xxx.xxx
11 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 18 ธ.ค. 2560 เวลา 15:32:20 น. 171.97.xxx.xxx
12 วิรัตน์ สีนวล สสจ.สุโขทัย 18 ธ.ค. 2560 เวลา 15:38:25 น. 1.47.xxx.xxx
13 วิรัตน์ สีนวล สสจ.สุโขทัย 18 ธ.ค. 2560 เวลา 15:44:18 น. 1.47.xxx.xxx
14 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 19 ธ.ค. 2560 เวลา 08:34:53 น. 159.192.xxx.xxx
15 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 19 ธ.ค. 2560 เวลา 09:57:57 น. 110.77.xxx.xxx
16 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 20 ธ.ค. 2560 เวลา 08:11:51 น. 182.53.xxx.xxx
17 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 20 ธ.ค. 2560 เวลา 10:27:53 น. 203.157.xxx.xxx
18 อุเทน จาดยางโทน สสจ.พิษณุโลก 21 ธ.ค. 2560 เวลา 13:48:44 น. 203.157.xxx.xxx
19 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 25 ธ.ค. 2560 เวลา 11:42:54 น. 203.157.xxx.xxx
20 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธ.ค. 2560 เวลา 14:27:00 น. 110.77.xxx.xxx