สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว3094 ลว. 22 ธ.ค. 60 - เชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2560
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 14:00 น.
กลุ่มงานอำนวยการ
191
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 22 ธ.ค. 2560 เวลา 14:33:56 น. 203.157.xxx.xxx
2 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 22 ธ.ค. 2560 เวลา 14:35:44 น. 122.154.xxx.xxx
3 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 22 ธ.ค. 2560 เวลา 14:51:09 น. 110.77.xxx.xxx
4 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 22 ธ.ค. 2560 เวลา 14:53:53 น. 203.157.xxx.xxx
5 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 22 ธ.ค. 2560 เวลา 15:01:06 น. 203.157.xxx.xxx
6 ปิยะวรรณ์ คำโน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 22 ธ.ค. 2560 เวลา 15:01:26 น. 110.77.xxx.xxx
7 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 22 ธ.ค. 2560 เวลา 15:04:16 น. 203.157.xxx.xxx
8 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 22 ธ.ค. 2560 เวลา 15:32:09 น. 61.19.xxx.xxx
9 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 22 ธ.ค. 2560 เวลา 15:44:21 น. 124.122.xxx.xxx
10 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 22 ธ.ค. 2560 เวลา 16:10:55 น. 180.183.xxx.xxx
11 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 25 ธ.ค. 2560 เวลา 08:31:45 น. 159.192.xxx.xxx
12 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 25 ธ.ค. 2560 เวลา 10:09:34 น. 182.53.xxx.xxx
13 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 25 ธ.ค. 2560 เวลา 11:36:42 น. 203.157.xxx.xxx
14 ปิยะวรรณ์ คำโน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 27 ธ.ค. 2560 เวลา 12:02:15 น. 119.42.xxx.xxx
15 ปิยะวรรณ์ คำโน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 27 ธ.ค. 2560 เวลา 14:43:21 น. 119.42.xxx.xxx
16 กนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 28 ธ.ค. 2560 เวลา 14:12:02 น. 203.157.xxx.xxx