สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว3095 ลว. 22 ธ.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 10/2560
เรียน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 14:00 น.
กลุ่มงานอำนวยการ
174
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 25 ธ.ค. 2560 เวลา 09:20:16 น. 203.157.xxx.xxx
2 เกตสุดา ฉ่ำแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 26 ธ.ค. 2560 เวลา 13:27:27 น. 122.154.xxx.xxx
3 อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 26 ธ.ค. 2560 เวลา 16:43:50 น. 122.154.xxx.xxx
4 สุธาทิพย์ อินทะนันท์ สสจ.ตาก 19 ม.ค. 2561 เวลา 09:27:19 น. 203.157.xxx.xxx
5 กนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 19 ม.ค. 2561 เวลา 10:50:52 น. 203.157.xxx.xxx
6 เพชรนัน ตระกูลพานิช สสจ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2561 เวลา 09:35:13 น. 203.157.xxx.xxx
7 เพชรนัน ตระกูลพานิช สสจ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2561 เวลา 09:35:42 น. 203.157.xxx.xxx
8 สุวรรนา วงศ์พุฒิ สสจ.อุตรดิตถ์ 23 พ.ค. 2561 เวลา 10:21:24 น. 122.154.xxx.xxx