สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว3167 ลว. 29 ธ.ค. 60 - ขอเชิญประชุมถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพกลุ่มบริการโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2561
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 9 ม.ค. 2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
174
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 29 ธ.ค. 2560 เวลา 15:16:03 น. 180.183.xxx.xxx
2 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 15:33:03 น. 110.77.xxx.xxx
3 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 29 ธ.ค. 2560 เวลา 15:33:16 น. 124.122.xxx.xxx
4 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 29 ธ.ค. 2560 เวลา 16:04:14 น. 203.157.xxx.xxx
5 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 29 ธ.ค. 2560 เวลา 16:27:28 น. 61.19.xxx.xxx
6 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 17:03:20 น. 122.154.xxx.xxx
7 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 30 ธ.ค. 2560 เวลา 15:25:55 น. 203.157.xxx.xxx
8 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 3 ม.ค. 2561 เวลา 08:39:24 น. 159.192.xxx.xxx
9 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3 ม.ค. 2561 เวลา 09:04:20 น. 110.78.xxx.xxx
10 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 3 ม.ค. 2561 เวลา 09:54:42 น. 203.157.xxx.xxx
11 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 4 ม.ค. 2561 เวลา 09:33:11 น. 203.157.xxx.xxx
12 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 4 ม.ค. 2561 เวลา 09:42:50 น. 182.53.xxx.xxx
13 เพชรนัน ตระกูลพานิช สสจ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2561 เวลา 09:38:16 น. 203.157.xxx.xxx