สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว3169 ลว. 29 ธ.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผุ้บริโภคด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2561
เรียน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
93
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 15:32:06 น. 110.77.xxx.xxx
2 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 17:01:57 น. 122.154.xxx.xxx
3 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 30 ธ.ค. 2560 เวลา 15:22:18 น. 203.157.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 3 ม.ค. 2561 เวลา 09:53:44 น. 203.157.xxx.xxx
5 สินีนาถ สุขสมบูรณ์ รพ.เพชรบูรณ์ 4 ม.ค. 2561 เวลา 13:40:31 น. 182.53.xxx.xxx
6 อรชร วิชัยคำ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 17 ม.ค. 2561 เวลา 23:27:17 น. 180.183.xxx.xxx