สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว122 ลว. 16 ม.ค. 61 - ขอเชิญประชุมชี้แจงการนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายกายภาพบำบัด เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 29 ม.ค. 2561 เวลา 09:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานอำนวยการ
189
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 16 ม.ค. 2561 เวลา 14:13:14 น. 27.145.xxx.xxx
2 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 16 ม.ค. 2561 เวลา 14:31:16 น. 61.19.xxx.xxx
3 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 16 ม.ค. 2561 เวลา 14:33:36 น. 110.77.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 16 ม.ค. 2561 เวลา 14:35:27 น. 203.157.xxx.xxx
5 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 16 ม.ค. 2561 เวลา 14:36:41 น. 203.157.xxx.xxx
6 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 16 ม.ค. 2561 เวลา 14:43:25 น. 203.157.xxx.xxx
7 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 16 ม.ค. 2561 เวลา 14:56:55 น. 203.157.xxx.xxx
8 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 16 ม.ค. 2561 เวลา 15:05:19 น. 180.183.xxx.xxx
9 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 16 ม.ค. 2561 เวลา 15:32:42 น. 203.157.xxx.xxx
10 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 16 ม.ค. 2561 เวลา 15:56:38 น. 110.78.xxx.xxx
11 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 16 ม.ค. 2561 เวลา 16:27:43 น. 110.77.xxx.xxx
12 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 17 ม.ค. 2561 เวลา 09:47:08 น. 182.53.xxx.xxx
13 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 26 ม.ค. 2561 เวลา 11:27:53 น. 203.157.xxx.xxx