สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0227/ว189 ลว. 22 ม.ค. 61 - เชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2561
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานอำนวยการ
215
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 22 ม.ค. 2561 เวลา 10:13:47 น. 171.97.xxx.xxx
2 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 22 ม.ค. 2561 เวลา 10:20:38 น. 159.192.xxx.xxx
3 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 22 ม.ค. 2561 เวลา 10:26:20 น. 203.157.xxx.xxx
4 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 22 ม.ค. 2561 เวลา 10:53:29 น. 203.157.xxx.xxx
5 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 22 ม.ค. 2561 เวลา 10:55:17 น. 203.157.xxx.xxx
6 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 22 ม.ค. 2561 เวลา 10:57:16 น. 61.19.xxx.xxx
7 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2561 เวลา 11:20:32 น. 182.53.xxx.xxx
8 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 22 ม.ค. 2561 เวลา 11:28:14 น. 110.78.xxx.xxx
9 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 22 ม.ค. 2561 เวลา 11:41:37 น. 180.183.xxx.xxx
10 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 22 ม.ค. 2561 เวลา 11:57:55 น. 110.77.xxx.xxx
11 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2561 เวลา 13:35:10 น. 203.157.xxx.xxx
12 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 22 ม.ค. 2561 เวลา 14:24:25 น. 110.77.xxx.xxx
13 ปิยะวรรณ์ คำโน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 22 ม.ค. 2561 เวลา 14:52:00 น. 110.77.xxx.xxx
14 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 22 ม.ค. 2561 เวลา 15:07:27 น. 203.157.xxx.xxx
15 พิมพ์ทิพย์ ยาตรา รพ.พุทธชินราช 22 ม.ค. 2561 เวลา 20:44:05 น. 125.24.xxx.xxx
16 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 23 ม.ค. 2561 เวลา 08:44:16 น. 159.192.xxx.xxx
17 อินทิรา เทศกุล สสจ.พิษณุโลก 23 ม.ค. 2561 เวลา 14:11:21 น. 203.157.xxx.xxx
18 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 23 ม.ค. 2561 เวลา 16:27:49 น. 203.157.xxx.xxx
19 รมิดา นวมเฟื่อง สสจ.อุตรดิตถ์ 24 ม.ค. 2561 เวลา 10:35:05 น. 122.154.xxx.xxx
20 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 26 ม.ค. 2561 เวลา 11:25:27 น. 203.157.xxx.xxx
21 ศุภชัย ทักษิณ สสจ.เพชรบูรณ์ 9 ก.พ. 2561 เวลา 11:12:39 น. 203.157.xxx.xxx
22 อรชร วิชัยคำ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 3 ก.ค. 2561 เวลา 20:51:19 น. 202.44.xxx.xxx
23 นางสาวสุวรรนา วงศ์พุฒิ สสจ.อุตรดิตถ์ 19 พ.ย. 2561 เวลา 10:02:41 น. 122.154.xxx.xxx
24 สุภาณี สุขะนาคินทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 29 ม.ค. 2562 เวลา 16:27:49 น. 122.154.xxx.xxx