สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ0227/ว190 ลว. 22 ม.ค. 61 - เชิญประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 1/2561
เรียน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานอำนวยการ
275
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 22 ม.ค. 2561 เวลา 10:54:31 น. 203.157.xxx.xxx
2 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2561 เวลา 11:04:53 น. 203.157.xxx.xxx
3 พิมพ์ทิพย์ ยาตรา รพ.พุทธชินราช 22 ม.ค. 2561 เวลา 20:50:51 น. 125.24.xxx.xxx
4 พิมลรัตน์ ชื่นบาน สสจ.สุโขทัย 26 ม.ค. 2561 เวลา 11:29:12 น. 182.232.xxx.xxx
5 กษิรา สถิตย์ธำรงกุล รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 18 ก.พ. 2561 เวลา 17:48:19 น. 182.53.xxx.xxx
6 อรณิชชา รอดสิน สสจ.พิษณุโลก 5 มี.ค. 2561 เวลา 15:55:20 น. 203.157.xxx.xxx
7 ชณารัศมิ์ เปรมสิริวรานนท์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 18 ธ.ค. 2561 เวลา 19:53:30 น. 159.192.xxx.xxx