สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว 745 ลว. 13 มี.ค. 61 - ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
วันที่ 20 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 21 มี.ค. 2561 เวลา 16:30 น.
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)
565
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางนภาพันธุ์ สมศรี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 13 มี.ค. 2561 เวลา 14:02:24 น. 61.19.xxx.xxx
2 แพทย์หญิงนวพร พูลสุวรรณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 13 มี.ค. 2561 เวลา 15:00:04 น. 182.53.xxx.xxx
3 นางกนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 14 มี.ค. 2561 เวลา 05:25:17 น. 182.53.xxx.xxx
4 นางสาวชญานิศ รอดพระ สสจ.สุโขทัย 14 มี.ค. 2561 เวลา 05:29:06 น. 182.53.xxx.xxx
5 นางพรทิพย์ ทาหว่างกัน สสจ.ตาก 14 มี.ค. 2561 เวลา 11:11:54 น. 203.157.xxx.xxx
6 นางธนวัน กันธะวงค์ สสจ.ตาก 14 มี.ค. 2561 เวลา 11:16:06 น. 203.157.xxx.xxx
7 นางศศิรดา โพธิ์ใส สสจ.ตาก 14 มี.ค. 2561 เวลา 11:16:57 น. 203.157.xxx.xxx
8 นางสาวเมธาวี กิปัญญา สสจ.ตาก 14 มี.ค. 2561 เวลา 11:17:39 น. 203.157.xxx.xxx
9 นางสาวอารียา รุ่งจำรัสรัศมี รพ.แม่สอด 14 มี.ค. 2561 เวลา 11:36:13 น. 159.192.xxx.xxx
10 นางสาวอัจฉราวรรณ ดอกไม้โชติ รพ.แม่สอด 14 มี.ค. 2561 เวลา 11:37:47 น. 180.183.xxx.xxx
11 นางศศิมา ธีระวรัญญู รพ.แม่สอด 14 มี.ค. 2561 เวลา 11:38:50 น. 159.192.xxx.xxx
12 นางสาวชญาน์ทิพย์ มณีฉาย รพ.เพชรบูรณ์ 14 มี.ค. 2561 เวลา 12:33:06 น. 1.47.xxx.xxx
13 นางสาวโสพิศนภา เพ็งสอน รพ.เพชรบูรณ์ 14 มี.ค. 2561 เวลา 12:38:53 น. 1.47.xxx.xxx
14 นางสาวรวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 14 มี.ค. 2561 เวลา 12:40:23 น. 1.47.xxx.xxx
15 นางสาวภิญญาพัชญ์ คงชม สสจ.สุโขทัย 14 มี.ค. 2561 เวลา 14:03:28 น. 203.157.xxx.xxx
16 นางสาวจันทร์เพ็ญ วังคีรี สสจ.สุโขทัย 14 มี.ค. 2561 เวลา 15:26:02 น. 203.157.xxx.xxx
17 นางสาวทิพวรรณ บุญเทียน รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 14 มี.ค. 2561 เวลา 19:16:35 น. 124.122.xxx.xxx
18 นางสุนทรี กิจการ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 14 มี.ค. 2561 เวลา 19:18:52 น. 124.122.xxx.xxx
19 นางบุปผา เพชรหมอง รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 14 มี.ค. 2561 เวลา 19:20:14 น. 124.122.xxx.xxx
20 นายปิยะพงศ์ ภูมิประพัทธ์ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 14 มี.ค. 2561 เวลา 19:22:23 น. 124.122.xxx.xxx
21 นางสาวปิยนุช ธังดิน รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 14 มี.ค. 2561 เวลา 19:24:02 น. 1.10.xxx.xxx
22 นางสาวปิยะวรรณ์ คำโน รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 14 มี.ค. 2561 เวลา 19:25:57 น. 1.10.xxx.xxx
23 นางสาวพวงเพชร ศรีราตรี รพ.เพชรบูรณ์ 15 มี.ค. 2561 เวลา 06:52:02 น. 1.46.xxx.xxx
24 นางสาวกมลชรัตน์ รักก้อน สสจ.เพชรบูรณ์ 15 มี.ค. 2561 เวลา 06:56:02 น. 1.46.xxx.xxx
25 นางอุไรวรรณ จุ้ยต่าย รพ.สุโขทัย 15 มี.ค. 2561 เวลา 14:42:17 น. 203.157.xxx.xxx
26 นางสาวศิริลักษณ์ อุปวาณิช รพ.สุโขทัย 15 มี.ค. 2561 เวลา 10:22:04 น. 203.157.xxx.xxx
27 นางชลธี จิตท้วม รพ.สุโขทัย 15 มี.ค. 2561 เวลา 10:17:16 น. 203.157.xxx.xxx
28 นางสาวยุพิน ทองอิ่ม รพ.สุโขทัย 15 มี.ค. 2561 เวลา 10:16:32 น. 203.157.xxx.xxx
29 นางวรัญญา อินสอน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 15 มี.ค. 2561 เวลา 16:09:38 น. 122.154.xxx.xxx
30 นางวชิราพร ศรียอง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 15 มี.ค. 2561 เวลา 16:10:28 น. 122.154.xxx.xxx
31 นายวุฒิวงศ์ แดงกองโค โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 15 มี.ค. 2561 เวลา 16:11:43 น. 122.154.xxx.xxx
32 นายณัฐวุฒิ เสวกมหารี โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 15 มี.ค. 2561 เวลา 16:13:42 น. 122.154.xxx.xxx
33 นางสาวศิริขวัญ ใจคำ สสจ.เพชรบูรณ์ 16 มี.ค. 2561 เวลา 14:44:06 น. 61.7.xxx.xxx
34 นางสาวเพชรพิจิตร ยมจันทร์ สสจ.เพชรบูรณ์ 16 มี.ค. 2561 เวลา 14:45:57 น. 61.7.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 9 มี.ค. 2561 เวลา 09:46:18 น. 124.122.xxx.xxx
2 ณัฐกฤตา หัตถา รพ.อุตรดิตถ์ 13 มี.ค. 2561 เวลา 13:57:57 น. 122.154.xxx.xxx
3 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 13 มี.ค. 2561 เวลา 14:10:39 น. 203.157.xxx.xxx
4 ชญาน์ทิพย์ มณีฉาย รพ.เพชรบูรณ์ 13 มี.ค. 2561 เวลา 14:12:44 น. 182.53.xxx.xxx
5 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 13 มี.ค. 2561 เวลา 14:16:50 น. 61.19.xxx.xxx
6 ปิยะวรรณ์ คำโน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 13 มี.ค. 2561 เวลา 14:42:49 น. 1.10.xxx.xxx
7 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 13 มี.ค. 2561 เวลา 14:44:23 น. 122.154.xxx.xxx
8 ยศพร เทพนิกร รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 13 มี.ค. 2561 เวลา 14:53:53 น. 1.10.xxx.xxx
9 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 13 มี.ค. 2561 เวลา 15:02:33 น. 203.157.xxx.xxx
10 อารียา รุ่งจำรัสรัศมี รพ.แม่สอด 13 มี.ค. 2561 เวลา 15:03:02 น. 159.192.xxx.xxx
11 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 13 มี.ค. 2561 เวลา 15:48:15 น. 203.157.xxx.xxx
12 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 13 มี.ค. 2561 เวลา 16:02:25 น. 203.157.xxx.xxx
13 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 13 มี.ค. 2561 เวลา 16:08:08 น. 27.145.xxx.xxx
14 กนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 14 มี.ค. 2561 เวลา 05:25:39 น. 182.53.xxx.xxx
15 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 14 มี.ค. 2561 เวลา 10:15:51 น. 203.157.xxx.xxx
16 อารียา รุ่งจำรัสรัศมี รพ.แม่สอด 14 มี.ค. 2561 เวลา 11:35:44 น. 159.192.xxx.xxx
17 กนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 14 มี.ค. 2561 เวลา 14:42:04 น. 203.157.xxx.xxx
18 ปิยนุช ปิยนุช รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 14 มี.ค. 2561 เวลา 17:43:50 น. 1.10.xxx.xxx
19 อรณิชชา รอดสิน สสจ.พิษณุโลก 15 มี.ค. 2561 เวลา 11:17:43 น. 1.46.xxx.xxx
20 ศุภมาศ คนดี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 15 มี.ค. 2561 เวลา 14:48:19 น. 159.192.xxx.xxx
21 วชิราพร ศรียอง รพ.อุตรดิตถ์ 15 มี.ค. 2561 เวลา 15:56:19 น. 122.154.xxx.xxx
22 ปิยะวรรณ์ คำโน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 17 เม.ย. 2561 เวลา 10:40:10 น. 122.154.xxx.xxx
23 นายณปภัช สุขะวัฒนะ รพ.จิตเวชพิษณุโลก 26 ธ.ค. 2561 เวลา 14:58:37 น. 159.192.xxx.xxx
24 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 21 ม.ค. 2562 เวลา 13:45:34 น. 118.172.xxx.xxx
25 ไตรวิทย์ เมืองอินทร์ รพ.เพชรบูรณ์ 21 ม.ค. 2562 เวลา 13:54:24 น. 118.172.xxx.xxx
26 นายณปภัช สุขะวัฒนะ รพ.จิตเวชพิษณุโลก 13 ก.พ. 2562 เวลา 10:17:28 น. 159.192.xxx.xxx
27 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 1 มี.ค. 2562 เวลา 13:20:00 น. 203.157.xxx.xxx
28 อัจฉราวรรณ ดอกไม้โชติ รพ.แม่สอด 8 มี.ค. 2562 เวลา 11:36:26 น. 180.183.xxx.xxx
29 อารียา รุ่งจำรัสรัศมี รพ.แม่สอด 15 มี.ค. 2562 เวลา 13:56:52 น. 180.183.xxx.xxx
30 ชญาน์ทิพย์ มณีฉาย รพ.เพชรบูรณ์ 20 มี.ค. 2562 เวลา 08:44:07 น. 110.49.xxx.xxx