สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 | พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิถต์
หนังสือเชิญประชุม
 
สธ 0227/ว506 ลว. 16 ก.พ. 61 - ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 13:00 - 16:30 น.
กลุ่มงานอำนวยการ
436
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ดาวน์โหลดรายชื่อ
ลงทะเบียนประชุม
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงทะเบียน IP Address แก้ไข
1 นางสาวเอกอนงค์ ร้อยดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 12 มี.ค. 2561 เวลา 11:30:13 น. 61.19.xxx.xxx
2 นางสาวเบญจวรรณ ภู่รุ่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 12 มี.ค. 2561 เวลา 11:32:54 น. 61.19.xxx.xxx
3 นางสาวทัศนียา อ่ำพูล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 12 มี.ค. 2561 เวลา 11:33:52 น. 61.19.xxx.xxx
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 16 ก.พ. 2561 เวลา 15:43:07 น. 203.157.xxx.xxx
2 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 16 ก.พ. 2561 เวลา 15:56:30 น. 61.19.xxx.xxx
3 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 16 ก.พ. 2561 เวลา 16:03:46 น. 203.157.xxx.xxx
4 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 16 ก.พ. 2561 เวลา 16:16:28 น. 124.122.xxx.xxx
5 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 16 ก.พ. 2561 เวลา 16:19:50 น. 122.154.xxx.xxx
6 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 16 ก.พ. 2561 เวลา 16:21:33 น. 203.157.xxx.xxx
7 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 16 ก.พ. 2561 เวลา 16:28:41 น. 159.192.xxx.xxx
8 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 19 ก.พ. 2561 เวลา 09:43:25 น. 203.157.xxx.xxx
9 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 19 ก.พ. 2561 เวลา 10:07:36 น. 182.53.xxx.xxx
10 สุภาพร มูลใจ รพ.เพชรบูรณ์ 19 ก.พ. 2561 เวลา 10:23:52 น. 182.53.xxx.xxx
11 ศุภพิชญ์ ญาณโสภณ สสจ.สุโขทัย 19 ก.พ. 2561 เวลา 10:31:11 น. 203.157.xxx.xxx
12 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 19 ก.พ. 2561 เวลา 11:00:55 น. 203.157.xxx.xxx
13 นันทนา เอี่ยมรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 19 ก.พ. 2561 เวลา 13:57:36 น. 124.122.xxx.xxx
14 ศุภพิชญ์ ญาณโสภณ สสจ.สุโขทัย 20 ก.พ. 2561 เวลา 09:07:00 น. 203.157.xxx.xxx
15 oo 00 สสจ.เพชรบูรณ์ 20 ก.พ. 2561 เวลา 09:46:53 น. 203.157.xxx.xxx
16 ภาวนา วิมาโน สสจ.สุโขทัย 20 ก.พ. 2561 เวลา 15:20:22 น. 203.157.xxx.xxx
17 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 21 ก.พ. 2561 เวลา 23:31:01 น. 58.10.xxx.xxx
18 สุภาพร มูลใจ รพ.เพชรบูรณ์ 26 ก.พ. 2561 เวลา 08:51:00 น. 182.53.xxx.xxx
19 อรณิชชา รอดสิน สสจ.พิษณุโลก 5 มี.ค. 2561 เวลา 15:54:59 น. 203.157.xxx.xxx
20 นรินทร พุฒสลัด สสจ.สุโขทัย 12 มี.ค. 2561 เวลา 18:13:28 น. 115.87.xxx.xxx
21 เอกอนงค์ ร้อยดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 15 มี.ค. 2561 เวลา 14:16:01 น. 61.19.xxx.xxx
22 สุธาทิพย์ อินทะนันท์ สสจ.ตาก 6 พ.ค. 2561 เวลา 08:59:50 น. 49.48.xxx.xxx
23 ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล รพ.เพชรบูรณ์ 31 ส.ค. 2561 เวลา 16:13:57 น. 182.53.xxx.xxx
24 บุญศักดิ์ อ่อนลิ้ม รพ.แม่สอด 3 ก.ย. 2561 เวลา 14:42:29 น. 180.183.xxx.xxx
25 นายณปภัช สุขะวัฒนะ รพ.จิตเวชพิษณุโลก 26 ธ.ค. 2561 เวลา 15:05:47 น. 159.192.xxx.xxx
26 parpapan hansupap รพ.เพชรบูรณ์ 21 ม.ค. 2562 เวลา 13:39:23 น. 118.172.xxx.xxx
27 parpapan hansupap รพ.เพชรบูรณ์ 21 ม.ค. 2562 เวลา 13:41:31 น. 118.172.xxx.xxx
28 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 21 ม.ค. 2562 เวลา 13:44:37 น. 118.172.xxx.xxx
29 ชณารัศมิ์ เปรมสิริวรานนท์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 26 มี.ค. 2562 เวลา 21:38:19 น. 122.155.xxx.xxx