หนังสือราชการ
 
สธ0238/ว1990 ลว. 21 ก.ย. 59 - ขอเชิญประชุมทบทวนเกณฑ์การประเมินระบบสุขภาพอำเภอคุณภาพ
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์, นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
22 กันยายน 2559
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
188
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 21 ก.ย. 2559 เวลา 10:33:35 น. 203.157.xxx.xxx
2 สาริศา เอกธันยาภัทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 21 ก.ย. 2559 เวลา 11:21:22 น. 203.157.xxx.xxx
3 นรินทร พุฒสลัด สสจ.สุโขทัย 21 ก.ย. 2559 เวลา 11:29:59 น. 203.157.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 21 ก.ย. 2559 เวลา 11:53:31 น. 203.157.xxx.xxx
5 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 21 ก.ย. 2559 เวลา 15:04:35 น. 61.19.xxx.xxx
6 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 21 ก.ย. 2559 เวลา 16:02:54 น. 110.77.xxx.xxx
7 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 23 ก.ย. 2559 เวลา 11:21:33 น. 61.19.xxx.xxx