หนังสือราชการ
 
ที่สธ0238/ว.2505 ลว. 7 ธ.ค. 59 - ประชุมสัมนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
7 ธันวาคม 2559
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
164
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 7 ธ.ค. 2559 เวลา 13:05:21 น. 112.143.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 7 ธ.ค. 2559 เวลา 13:21:27 น. 203.157.xxx.xxx
3 ชุติกาญจน์ ทิพย์เพ็ชร สสจ.อุตรดิตถ์ 7 ธ.ค. 2559 เวลา 13:22:51 น. 110.77.xxx.xxx
4 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 7 ธ.ค. 2559 เวลา 13:28:30 น. 112.143.xxx.xxx
5 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 7 ธ.ค. 2559 เวลา 13:33:52 น. 203.157.xxx.xxx
6 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 7 ธ.ค. 2559 เวลา 14:00:15 น. 203.157.xxx.xxx
7 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 7 ธ.ค. 2559 เวลา 14:41:47 น. 203.157.xxx.xxx
8 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 7 ธ.ค. 2559 เวลา 14:51:31 น. 110.77.xxx.xxx
9 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 7 ธ.ค. 2559 เวลา 14:58:13 น. 61.19.xxx.xxx
10 อัจฉรา นาคทอง รพ.อุตรดิตถ์ 7 ธ.ค. 2559 เวลา 15:20:43 น. 110.77.xxx.xxx
11 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 8 ธ.ค. 2559 เวลา 08:01:50 น. 182.53.xxx.xxx
12 รดา มีเกาะ รพ.แม่สอด 8 ธ.ค. 2559 เวลา 08:27:29 น. 180.183.xxx.xxx
13 รดา มีเกาะ รพ.แม่สอด 8 ธ.ค. 2559 เวลา 08:30:31 น. 180.183.xxx.xxx
14 นรินทร พุฒสลัด สสจ.สุโขทัย 8 ธ.ค. 2559 เวลา 11:16:13 น. 203.157.xxx.xxx
15 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 8 ธ.ค. 2559 เวลา 15:25:59 น. 110.78.xxx.xxx
16 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 9 ธ.ค. 2559 เวลา 10:53:49 น. 203.157.xxx.xxx
17 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 9 ธ.ค. 2559 เวลา 10:55:49 น. 203.157.xxx.xxx
18 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 9 ธ.ค. 2559 เวลา 10:55:49 น. 203.157.xxx.xxx
19 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 9 ธ.ค. 2559 เวลา 10:56:49 น. 203.157.xxx.xxx
20 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 9 ธ.ค. 2559 เวลา 10:57:49 น. 203.157.xxx.xxx
21 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 9 ธ.ค. 2559 เวลา 11:34:43 น. 203.157.xxx.xxx
22 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 9 ธ.ค. 2559 เวลา 13:47:39 น. 203.157.xxx.xxx