หนังสือราชการ
 
ที่สธ0238/ว.2506 ลว. 7 ธ.ค. 59 - แจ้งมติที่ประชุม อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2559
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
7 ธันวาคม 2559
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
145
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 7 ธ.ค. 2559 เวลา 13:03:27 น. 112.143.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 7 ธ.ค. 2559 เวลา 13:23:14 น. 203.157.xxx.xxx
3 ชุติกาญจน์ ทิพย์เพ็ชร สสจ.อุตรดิตถ์ 7 ธ.ค. 2559 เวลา 13:27:05 น. 110.77.xxx.xxx
4 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 7 ธ.ค. 2559 เวลา 13:42:25 น. 203.157.xxx.xxx
5 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 7 ธ.ค. 2559 เวลา 13:52:54 น. 203.157.xxx.xxx
6 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 7 ธ.ค. 2559 เวลา 14:54:01 น. 110.77.xxx.xxx
7 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 7 ธ.ค. 2559 เวลา 15:03:06 น. 61.19.xxx.xxx
8 อัจฉรา นาคทอง รพ.อุตรดิตถ์ 7 ธ.ค. 2559 เวลา 15:18:09 น. 110.77.xxx.xxx
9 สมจิตต์ ศิริวนารังสรรค์ สสจ.สุโขทัย 7 ธ.ค. 2559 เวลา 16:19:25 น. 203.157.xxx.xxx
10 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 8 ธ.ค. 2559 เวลา 07:57:58 น. 182.53.xxx.xxx
11 รดา มีเกาะ รพ.แม่สอด 8 ธ.ค. 2559 เวลา 08:25:38 น. 180.183.xxx.xxx
12 รดา มีเกาะ รพ.แม่สอด 8 ธ.ค. 2559 เวลา 08:26:48 น. 180.183.xxx.xxx
13 นรินทร พุฒสลัด สสจ.สุโขทัย 8 ธ.ค. 2559 เวลา 11:18:48 น. 203.157.xxx.xxx
14 กนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 8 ธ.ค. 2559 เวลา 13:07:14 น. 203.157.xxx.xxx
15 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 8 ธ.ค. 2559 เวลา 15:12:23 น. 110.78.xxx.xxx
16 นางพิมลรัตน์ ชื่นบาน สสจ.สุโขทัย 9 ธ.ค. 2559 เวลา 13:11:21 น. 203.157.xxx.xxx
17 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 21 มี.ค. 2560 เวลา 12:10:31 น. 61.7.xxx.xxx