หนังสือราชการ
 
สธ 0238/ว2518 ลว. 8 ธ.ค. 59 - สรุปประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.พิษณุโลก
8 ธันวาคม 2559
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
178
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 8 ธ.ค. 2559 เวลา 11:18:11 น. 203.157.xxx.xxx
2 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 8 ธ.ค. 2559 เวลา 11:26:36 น. 110.77.xxx.xxx
3 ณัฏฐชัย เสมา สสจ.เพชรบูรณ์ 8 ธ.ค. 2559 เวลา 15:38:38 น. 110.77.xxx.xxx
4 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 9 ธ.ค. 2559 เวลา 01:13:15 น. 49.230.xxx.xxx
5 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 9 ธ.ค. 2559 เวลา 10:50:36 น. 203.157.xxx.xxx
6 0000 0000 สสจ.เพชรบูรณ์ 9 ธ.ค. 2559 เวลา 15:57:12 น. 110.77.xxx.xxx
7 0000 0000 สสจ.เพชรบูรณ์ 9 ธ.ค. 2559 เวลา 15:57:14 น. 110.77.xxx.xxx
8 ฐิติพร จตุพรพิพัฒน์ สสจ.ตาก 10 ธ.ค. 2559 เวลา 23:54:52 น. 125.26.xxx.xxx
9 ฐิติพร จตุพรพิพัฒน์ สสจ.ตาก 24 เม.ย. 2560 เวลา 14:47:00 น. 203.157.xxx.xxx