หนังสือราชการ
 
สธ0238/ว2528 ลว. 9 ธ.ค. 59 - เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2560
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
13 ธันวาคม 2559
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
183
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ณัฐธิกา พฤกษิกานนท์ สสจ.สุโขทัย 13 ธ.ค. 2559 เวลา 09:57:41 น. 203.157.xxx.xxx
2 ชุติกาญจน์ ทิพย์เพ็ชร สสจ.อุตรดิตถ์ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 10:03:35 น. 110.77.xxx.xxx
3 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 13 ธ.ค. 2559 เวลา 10:06:00 น. 203.157.xxx.xxx
4 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 13 ธ.ค. 2559 เวลา 10:19:48 น. 180.183.xxx.xxx
5 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 13 ธ.ค. 2559 เวลา 10:31:25 น. 112.143.xxx.xxx
6 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 13 ธ.ค. 2559 เวลา 10:33:59 น. 112.143.xxx.xxx
7 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 13 ธ.ค. 2559 เวลา 10:41:12 น. 203.157.xxx.xxx
8 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 13 ธ.ค. 2559 เวลา 11:03:14 น. 61.19.xxx.xxx
9 อัจฉรา นาคทอง รพ.อุตรดิตถ์ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 11:03:44 น. 110.77.xxx.xxx
10 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 13 ธ.ค. 2559 เวลา 14:31:23 น. 203.157.xxx.xxx
11 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 14:33:59 น. 110.77.xxx.xxx
12 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 14 ธ.ค. 2559 เวลา 08:24:13 น. 180.183.xxx.xxx
13 อินทิรา เทศกุล สสจ.พิษณุโลก 14 ธ.ค. 2559 เวลา 13:00:19 น. 203.157.xxx.xxx
14 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 14 ธ.ค. 2559 เวลา 14:00:32 น. 182.53.xxx.xxx
15 จิระประภา วิเศษสรรค์ รพ.พุทธชินราช 16 ธ.ค. 2559 เวลา 14:08:46 น. 61.19.xxx.xxx