หนังสือราชการ
 
สธ0238/ว2580 ลว. 16 ธ.ค. 59 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
16 ธันวาคม 2559
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
179
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 อัมพร โสมาศรี รพ.เพชรบูรณ์ 16 ธ.ค. 2559 เวลา 16:32:23 น. 182.53.xxx.xxx
2 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 16 ธ.ค. 2559 เวลา 17:51:45 น. 61.19.xxx.xxx
3 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 19 ธ.ค. 2559 เวลา 08:12:25 น. 180.183.xxx.xxx
4 ชุติกาญจน์ ทิพย์เพ็ชร สสจ.อุตรดิตถ์ 19 ธ.ค. 2559 เวลา 08:36:38 น. 110.77.xxx.xxx
5 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 19 ธ.ค. 2559 เวลา 08:39:49 น. 182.53.xxx.xxx
6 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 19 ธ.ค. 2559 เวลา 09:25:20 น. 203.157.xxx.xxx
7 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 19 ธ.ค. 2559 เวลา 09:30:46 น. 203.157.xxx.xxx
8 ธิดารัตน์ อินอยู่ รพ.สุโขทัย 19 ธ.ค. 2559 เวลา 09:31:32 น. 203.157.xxx.xxx
9 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 19 ธ.ค. 2559 เวลา 09:31:57 น. 110.77.xxx.xxx
10 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 19 ธ.ค. 2559 เวลา 09:38:04 น. 110.77.xxx.xxx
11 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 19 ธ.ค. 2559 เวลา 10:12:27 น. 203.157.xxx.xxx
12 อัจฉรา นาคทอง รพ.อุตรดิตถ์ 19 ธ.ค. 2559 เวลา 10:20:12 น. 110.77.xxx.xxx
13 นรินทร พุฒสลัด สสจ.สุโขทัย 19 ธ.ค. 2559 เวลา 10:59:05 น. 203.157.xxx.xxx
14 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 19 ธ.ค. 2559 เวลา 15:55:24 น. 110.78.xxx.xxx
15 ภาวนา วิมาโน สสจ.สุโขทัย 20 ธ.ค. 2559 เวลา 09:54:32 น. 203.157.xxx.xxx
16 มาลิน๊ โตวนิชย์ รพ.อุตรดิตถ์ 21 ธ.ค. 2559 เวลา 16:47:13 น. 110.77.xxx.xxx
17 ธิดารัตน์ อินอยู่ รพ.สุโขทัย 9 ม.ค. 2560 เวลา 11:24:24 น. 203.157.xxx.xxx
18 อาพันธ์ชนก วัฒนกุลชัย สสจ.พิษณุโลก 9 ม.ค. 2560 เวลา 14:02:22 น. 203.157.xxx.xxx