หนังสือราชการ
 
ด่วนที่สุด สธ 0238/ ว.2636 ลว. 22 ธ.ค. 59 - ขอเชิญประชุมแนวทางการสนับสนุนดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพสาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 26 มค
เรียน นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.สุโขทัย
23 ธันวาคม 2559
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
133
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 23 ธ.ค. 2559 เวลา 09:40:48 น. 110.77.xxx.xxx
2 วีระพงษ์ ปิ่นเมือง สสจ.เพชรบูรณ์ 23 ธ.ค. 2559 เวลา 09:50:15 น. 110.77.xxx.xxx
3 นรินทร พุฒสลัด สสจ.สุโขทัย 23 ธ.ค. 2559 เวลา 11:27:43 น. 203.157.xxx.xxx
4 วรรณพร ภู่ทองเกษ สสจ.ตาก 23 ธ.ค. 2559 เวลา 13:05:12 น. 203.157.xxx.xxx
5 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 27 ธ.ค. 2559 เวลา 16:28:22 น. 203.157.xxx.xxx