หนังสือราชการ
 
ด่วนที่สุด สธ 0238/ ว.99 ลว. 13 ม.ค. 60 - เชิญประชุมชี้แจงผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานประจำปีงบประมาณ 2560
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, นพ.สสจ.สุโขทัย
13 มกราคม 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
140
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุวรรณา วงศ์พุฒิ สสจ.อุตรดิตถ์ 13 ม.ค. 2560 เวลา 17:26:44 น. 110.77.xxx.xxx
2 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 13 ม.ค. 2560 เวลา 18:25:17 น. 203.157.xxx.xxx
3 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 13 ม.ค. 2560 เวลา 23:22:06 น. 182.53.xxx.xxx
4 กนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 15 ม.ค. 2560 เวลา 07:45:11 น. 1.20.xxx.xxx
5 วิชญารัตน์ จรัลยาจิราภัทร์ สสจ.พิษณุโลก 16 ม.ค. 2560 เวลา 08:44:22 น. 203.157.xxx.xxx
6 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 16 ม.ค. 2560 เวลา 08:50:35 น. 110.77.xxx.xxx
7 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 16 ม.ค. 2560 เวลา 08:51:06 น. 110.77.xxx.xxx
8 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 16 ม.ค. 2560 เวลา 09:41:14 น. 203.157.xxx.xxx
9 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 16 ม.ค. 2560 เวลา 10:47:22 น. 203.157.xxx.xxx
10 สุวรรณา วงศ์พุฒิ สสจ.อุตรดิตถ์ 18 ม.ค. 2560 เวลา 10:22:37 น. 110.77.xxx.xxx