ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน
20 มกราคม 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
166
เอกสารแนบ
  1. คู่มือการปฏิบัติงานไข้หวัดนก(ฉบับปรับปรุง)
  2. 5723เตรียมความพร้อมป้องกันไข้หวัดนก