ข่าวประชาสัมพันธ์
 
1.คู่มือการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพสาขาโรคหัวใจ 2. คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
22 มกราคม 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
200
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
  1. 1.คู่มือการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ เรื่อง การบริหารจัดการหน่วยดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (Warfarin Clinic Management)
  2. 2.คู่มือดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (Service plan) สาขาโรคหัวใจ เรื่องแนวทางการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน