หนังสือราชการ
 
สธ0238/ว168 ลว. 23 ม.ค. 60 - ขอเชิญประชุมคณะทำงานดูแลระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุ (Long Term Care) เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
23 มกราคม 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
180
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 23 ม.ค. 2560 เวลา 15:05:50 น. 203.157.xxx.xxx
2 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 23 ม.ค. 2560 เวลา 15:17:04 น. 203.157.xxx.xxx
3 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 23 ม.ค. 2560 เวลา 15:25:42 น. 203.157.xxx.xxx
4 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 24 ม.ค. 2560 เวลา 09:09:40 น. 203.157.xxx.xxx
5 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 24 ม.ค. 2560 เวลา 09:19:44 น. 110.77.xxx.xxx
6 ณัฐธิกา พฤกษิกานนท์ สสจ.สุโขทัย 1 ก.พ. 2560 เวลา 12:07:46 น. 203.157.xxx.xxx