หนังสือราชการ
 
สธ0238/ว393 ลว. 21 ก.พ. 60 - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานตามนโยบายสำคัญ ครั้งที่ 1/2560
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
21 กุมภาพันธ์ 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
141
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 21 ก.พ. 2560 เวลา 17:41:57 น. 203.157.xxx.xxx
2 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 21 ก.พ. 2560 เวลา 18:01:31 น. 203.157.xxx.xxx
3 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 22 ก.พ. 2560 เวลา 09:15:43 น. 203.157.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 22 ก.พ. 2560 เวลา 09:22:00 น. 203.157.xxx.xxx
5 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 22 ก.พ. 2560 เวลา 10:08:17 น. 110.77.xxx.xxx
6 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 21 มี.ค. 2560 เวลา 11:15:34 น. 61.7.xxx.xxx