หนังสือราชการ
 
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0238/ ว932 ลว. 28 เม.ย. 60 - เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560-2579 อย่างบูรณาการ วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560
เรียน ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพศ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
1 พฤษภาคม 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
174
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สมจิตต์ ศิริวนารังสรรค์ สสจ.สุโขทัย 1 พ.ค. 2560 เวลา 11:16:12 น. 203.157.xxx.xxx
2 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 1 พ.ค. 2560 เวลา 11:32:43 น. 61.19.xxx.xxx
3 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 1 พ.ค. 2560 เวลา 11:49:29 น. 180.183.xxx.xxx
4 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1 พ.ค. 2560 เวลา 11:53:06 น. 110.78.xxx.xxx
5 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 1 พ.ค. 2560 เวลา 11:55:20 น. 110.77.xxx.xxx
6 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 1 พ.ค. 2560 เวลา 13:19:58 น. 182.53.xxx.xxx
7 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 1 พ.ค. 2560 เวลา 13:27:55 น. 124.122.xxx.xxx
8 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 1 พ.ค. 2560 เวลา 13:30:52 น. 124.122.xxx.xxx
9 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 1 พ.ค. 2560 เวลา 13:41:28 น. 203.157.xxx.xxx
10 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 1 พ.ค. 2560 เวลา 15:27:50 น. 203.157.xxx.xxx
11 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 1 พ.ค. 2560 เวลา 16:03:05 น. 203.157.xxx.xxx
12 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 2 พ.ค. 2560 เวลา 08:25:58 น. 180.183.xxx.xxx
13 Thoranit Boonkhaeng สสจ.เพชรบูรณ์ 3 พ.ค. 2560 เวลา 00:10:11 น. 96.30.xxx.xxx
14 ธันตพร นิยมกูล สสจ.สุโขทัย 5 พ.ค. 2560 เวลา 10:16:09 น. 203.157.xxx.xxx
15 จันทร์เพ็ญ วังคีรี สสจ.สุโขทัย 5 พ.ค. 2560 เวลา 10:17:52 น. 203.157.xxx.xxx
16 จันทร์เพ็ญ วังคีรี สสจ.สุโขทัย 5 พ.ค. 2560 เวลา 11:12:22 น. 203.157.xxx.xxx
17 นางพิมลรัตน์ ชื่นบาน สสจ.สุโขทัย 9 พ.ค. 2560 เวลา 12:56:12 น. 203.157.xxx.xxx