คำสั่งราชการ
 
สธ 0238/ว1065 ลว. 15 พ.ค. 60 - ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพิ่มเติม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
15 พฤษภาคม 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
245
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 15 พ.ค. 2560 เวลา 10:53:39 น. 203.157.xxx.xxx
2 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 15 พ.ค. 2560 เวลา 11:40:37 น. 61.7.xxx.xxx
3 นริศรา คล้ายสุวรรณ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 15 พ.ค. 2560 เวลา 13:14:29 น. 27.145.xxx.xxx
4 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 16 พ.ค. 2560 เวลา 10:27:28 น. 110.77.xxx.xxx
5 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 16 พ.ค. 2560 เวลา 11:41:10 น. 203.157.xxx.xxx
6 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 16 พ.ค. 2560 เวลา 11:53:31 น. 203.157.xxx.xxx
7 อมรรัตน์ สายเสมอ สสจ.เพชรบูรณ์ 17 พ.ค. 2560 เวลา 11:35:56 น. 110.77.xxx.xxx
8 มาลินี โตวนิชย์ รพ.อุตรดิตถ์ 29 พ.ค. 2560 เวลา 09:26:49 น. 110.77.xxx.xxx
9 จิระประภา วิเศษสรรค์ รพ.พุทธชินราช 12 มิ.ย. 2560 เวลา 12:53:29 น. 61.19.xxx.xxx
10 ยุพิน ตั้งสกุลเรืองไล สสจ.พิษณุโลก 12 ก.ค. 2560 เวลา 13:16:24 น. 203.157.xxx.xxx
11 อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ สสจ.อุตรดิตถ์ 17 ก.ค. 2560 เวลา 14:41:56 น. 203.157.xxx.xxx
12 ธิดารัตน์ อินอยู่ รพ.สุโขทัย 30 ก.ค. 2560 เวลา 15:32:25 น. 203.157.xxx.xxx
13 นางพิมลรัตน์ ชื่นบาน สสจ.สุโขทัย 3 ส.ค. 2560 เวลา 14:06:22 น. 203.144.xxx.xxx
14 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 4 ส.ค. 2560 เวลา 09:52:40 น. 182.232.xxx.xxx
15 จินตนา จิตนุ่ม สสจ.เพชรบูรณ์ 7 ส.ค. 2560 เวลา 10:05:15 น. 110.77.xxx.xxx
16 นุชรา แควน้อย รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 18 ส.ค. 2560 เวลา 10:14:29 น. 27.145.xxx.xxx
17 อินทิรา เทศกุล สสจ.พิษณุโลก 18 ส.ค. 2560 เวลา 14:39:41 น. 203.157.xxx.xxx
18 ศิริพร สังข์ทอง รพ.อุตรดิตถ์ 8 ก.ย. 2560 เวลา 15:14:44 น. 122.154.xxx.xxx
19 อินทิรา เทศกุล สสจ.พิษณุโลก 17 ต.ค. 2560 เวลา 10:32:35 น. 203.157.xxx.xxx
20 ฤดีดาว พรพฤฒิพงศ์ สสจ.สุโขทัย 18 ต.ค. 2560 เวลา 11:00:09 น. 203.157.xxx.xxx
21 . . สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 30 ต.ค. 2560 เวลา 13:45:42 น. 182.53.xxx.xxx
22 ดวงหทัย จันทร์เชื้อ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 1 พ.ย. 2560 เวลา 09:19:43 น. 110.77.xxx.xxx
23 สมฤดี อภิมา สสจ.ตาก 3 พ.ย. 2560 เวลา 15:34:58 น. 203.157.xxx.xxx
24 ฤดีดาว พรพฤฒิพงศ์ สสจ.สุโขทัย 14 พ.ย. 2560 เวลา 14:06:57 น. 203.157.xxx.xxx
25 วันเพ็ญ ยุบล รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 22 ส.ค. 2561 เวลา 17:02:48 น. 27.145.xxx.xxx
26 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 28 ส.ค. 2561 เวลา 15:21:08 น. 124.122.xxx.xxx
27 นางสาวปรียารัตน์ ฟักทองอยู่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 6 พ.ย. 2561 เวลา 09:34:47 น. 61.19.xxx.xxx