คำสั่งราชการ
 
13/2560 ลว. 9 พ.ค. 60 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
31 พฤษภาคม 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
247
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 31 พ.ค. 2560 เวลา 11:41:48 น. 110.77.xxx.xxx
2 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 31 พ.ค. 2560 เวลา 11:44:04 น. 203.157.xxx.xxx
3 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 31 พ.ค. 2560 เวลา 12:59:14 น. 110.77.xxx.xxx
4 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 31 พ.ค. 2560 เวลา 13:02:12 น. 110.77.xxx.xxx
5 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 31 พ.ค. 2560 เวลา 13:03:35 น. 203.157.xxx.xxx
6 มลวิภา ดีคำย้อย สสจ.อุตรดิตถ์ 31 พ.ค. 2560 เวลา 14:33:55 น. 203.157.xxx.xxx
7 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 1 มิ.ย. 2560 เวลา 08:51:08 น. 110.77.xxx.xxx
8 รชยา กันต์โฉม สสจ.เพชรบูรณ์ 2 มิ.ย. 2560 เวลา 08:18:58 น. 110.77.xxx.xxx
9 ธาวิน ปาแก้ว สสจ.เพชรบูรณ์ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 14:10:45 น. 110.77.xxx.xxx
10 คัมภีร์ ตันภูมิประเทศ สสจ.ตาก 21 ก.ค. 2560 เวลา 20:50:11 น. 125.25.xxx.xxx
11 ฐิติชญาพร อุยยะพัฒน์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 27 พ.ย. 2560 เวลา 17:02:56 น. 61.7.xxx.xxx
12 นางสาวเนตรภา พรหมรักษา รพ.เพชรบูรณ์ 28 พ.ย. 2560 เวลา 18:12:09 น. 159.192.xxx.xxx