คำสั่งราชการ
 
สธ0238.ว1706 ลว. 3 ก.ค. 60 - ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยงจังหวัดประเมินผลงานตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.สุโขทัย
3 กรกฎาคม 2560
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
187
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 3 ก.ค. 2560 เวลา 15:45:05 น. 203.157.xxx.xxx
2 ธิดารัตน์ อินอยู่ รพ.สุโขทัย 3 ก.ค. 2560 เวลา 15:51:57 น. 203.157.xxx.xxx
3 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 4 ก.ค. 2560 เวลา 09:07:03 น. 110.77.xxx.xxx
4 สมยศ เอี่ยมประพันธ์ สสจ.อุตรดิตถ์ 13 ก.ค. 2560 เวลา 12:53:32 น. 203.157.xxx.xxx
5 คนึง เธียรจินดากุล สสจ.พิษณุโลก 19 ก.ย. 2560 เวลา 16:29:08 น. 203.157.xxx.xxx
6 ธีริศรา กระจาด สสจ.เพชรบูรณ์ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 14:14:35 น. 203.157.xxx.xxx
7 คนึง เธียรจินดากุล สสจ.พิษณุโลก 11 ม.ค. 2561 เวลา 09:33:22 น. 203.157.xxx.xxx
8 คนึง เธียรจินดากุล สสจ.พิษณุโลก 23 เม.ย. 2561 เวลา 16:45:21 น. 203.157.xxx.xxx