หนังสือราชการ
 
ด่วนที่สุดที่สธ0227/ว2572 ลว. 9 ต.ค. 60 - ขอความอนุเคราะห์สมุนไพรและเวชภัณฑ์ในกิจกรรมออกหน่วยแพทย์แผนไทยใจอาสาถวายพ่อหลวง
เรียน นพ.สสจ.พิษณุโลก, นพ.สสจ.ตาก, นพ.สสจ.อุตรดิตถ์
10 ตุลาคม 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
91
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 10 ต.ค. 2560 เวลา 09:44:07 น. 203.157.xxx.xxx
2 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 10 ต.ค. 2560 เวลา 10:54:45 น. 122.154.xxx.xxx
3 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 10 ต.ค. 2560 เวลา 13:41:12 น. 203.157.xxx.xxx