หนังสือราชการ
 
ด่วนที่สุดที่ สธ0227/ว2166 ลว. 9 ต.ค. 60 - เชิญเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์แผนไทยใจอาสาถวายพ่อหลวง
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
10 ตุลาคม 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
120
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 10 ต.ค. 2560 เวลา 09:42:32 น. 110.77.xxx.xxx
2 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 10 ต.ค. 2560 เวลา 09:43:24 น. 203.157.xxx.xxx
3 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 10 ต.ค. 2560 เวลา 10:21:20 น. 159.192.xxx.xxx
4 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 10 ต.ค. 2560 เวลา 10:30:34 น. 182.53.xxx.xxx
5 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 10 ต.ค. 2560 เวลา 10:45:52 น. 203.157.xxx.xxx
6 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 10 ต.ค. 2560 เวลา 10:49:37 น. 110.77.xxx.xxx
7 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 10 ต.ค. 2560 เวลา 10:56:34 น. 122.154.xxx.xxx
8 ฤดีดาว พรพฤฒิพงศ์ สสจ.สุโขทัย 10 ต.ค. 2560 เวลา 11:14:41 น. 203.157.xxx.xxx
9 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 10 ต.ค. 2560 เวลา 13:11:58 น. 61.19.xxx.xxx
10 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 10 ต.ค. 2560 เวลา 13:31:53 น. 203.157.xxx.xxx
11 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 10 ต.ค. 2560 เวลา 13:35:49 น. 203.157.xxx.xxx
12 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 10 ต.ค. 2560 เวลา 13:50:58 น. 124.122.xxx.xxx
13 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 10 ต.ค. 2560 เวลา 14:17:03 น. 110.77.xxx.xxx
14 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 10 ต.ค. 2560 เวลา 15:54:23 น. 110.77.xxx.xxx