หนังสือราชการ
 
ที่สธ0227/ว.2633 ลว. 20 ต.ค. 60 - ขอผลการดำเนินงานและข้อมูลตามตัวชี้วัดงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
20 ตุลาคม 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
132
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 20 ต.ค. 2560 เวลา 11:10:08 น. 203.157.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 20 ต.ค. 2560 เวลา 11:12:48 น. 203.157.xxx.xxx
3 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 20 ต.ค. 2560 เวลา 11:48:41 น. 124.122.xxx.xxx
4 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 20 ต.ค. 2560 เวลา 11:53:36 น. 124.122.xxx.xxx
5 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 20 ต.ค. 2560 เวลา 11:55:56 น. 110.77.xxx.xxx
6 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 20 ต.ค. 2560 เวลา 11:56:13 น. 61.19.xxx.xxx
7 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 20 ต.ค. 2560 เวลา 13:06:06 น. 110.78.xxx.xxx
8 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 20 ต.ค. 2560 เวลา 13:31:50 น. 116.58.xxx.xxx
9 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 20 ต.ค. 2560 เวลา 13:37:45 น. 203.157.xxx.xxx
10 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 20 ต.ค. 2560 เวลา 13:42:23 น. 203.157.xxx.xxx
11 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 20 ต.ค. 2560 เวลา 14:59:47 น. 122.154.xxx.xxx
12 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 20 ต.ค. 2560 เวลา 16:08:09 น. 182.53.xxx.xxx
13 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 20 ต.ค. 2560 เวลา 18:09:45 น. 203.157.xxx.xxx
14 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 25 ต.ค. 2560 เวลา 10:01:40 น. 203.157.xxx.xxx