หนังสือราชการ
 
ด่วนที่สุดที่สธ0227/2659 ลว. 30 ต.ค. 60 - แจ้งรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การเปิด การยกฐานะ และการขยายหน่วยบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2560
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
30 ตุลาคม 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
132
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 30 ต.ค. 2560 เวลา 10:50:57 น. 203.157.xxx.xxx
2 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 30 ต.ค. 2560 เวลา 11:45:47 น. 124.122.xxx.xxx
3 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 30 ต.ค. 2560 เวลา 11:55:53 น. 61.19.xxx.xxx
4 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 30 ต.ค. 2560 เวลา 13:23:58 น. 203.157.xxx.xxx
5 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 30 ต.ค. 2560 เวลา 13:29:17 น. 110.77.xxx.xxx
6 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 30 ต.ค. 2560 เวลา 14:07:57 น. 203.157.xxx.xxx
7 สมจิตต์ ศิริวนารังสรรค์ สสจ.สุโขทัย 30 ต.ค. 2560 เวลา 14:21:20 น. 203.157.xxx.xxx
8 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 30 ต.ค. 2560 เวลา 14:35:58 น. 203.157.xxx.xxx
9 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 30 ต.ค. 2560 เวลา 15:01:43 น. 203.157.xxx.xxx
10 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 30 ต.ค. 2560 เวลา 15:55:26 น. 180.183.xxx.xxx
11 kate chupan รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 30 ต.ค. 2560 เวลา 16:23:15 น. 124.122.xxx.xxx
12 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 30 ต.ค. 2560 เวลา 16:25:52 น. 122.154.xxx.xxx
13 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 31 ต.ค. 2560 เวลา 08:29:55 น. 203.157.xxx.xxx
14 รวิสรา คำยันต์ สสจ.เพชรบูรณ์ 31 ต.ค. 2560 เวลา 08:44:19 น. 203.157.xxx.xxx
15 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 31 ต.ค. 2560 เวลา 09:54:19 น. 182.53.xxx.xxx
16 สมฤดี อภิมา สสจ.ตาก 31 ต.ค. 2560 เวลา 10:42:54 น. 203.157.xxx.xxx
17 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 31 ต.ค. 2560 เวลา 14:28:04 น. 203.157.xxx.xxx
18 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 31 ต.ค. 2560 เวลา 14:50:34 น. 159.192.xxx.xxx
19 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 31 ต.ค. 2560 เวลา 16:36:56 น. 110.78.xxx.xxx
20 นันทนา เอี่ยมรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 2 พ.ย. 2560 เวลา 11:45:10 น. 27.145.xxx.xxx
21 สมจิตต์ ศิริวนารังสรรค์ สสจ.สุโขทัย 2 พ.ย. 2560 เวลา 15:41:27 น. 203.157.xxx.xxx