หนังสือราชการ
 
สธ 0227/ว2662 ลว. 30 ต.ค. 60 - เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังทีมประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.เพชรบูรณ์, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.แม่สอด
30 ตุลาคม 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
119
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 30 ต.ค. 2560 เวลา 11:47:32 น. 203.157.xxx.xxx
2 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 30 ต.ค. 2560 เวลา 13:24:30 น. 203.157.xxx.xxx
3 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 30 ต.ค. 2560 เวลา 13:28:17 น. 110.77.xxx.xxx
4 สมจิตต์ ศิริวนารังสรรค์ สสจ.สุโขทัย 30 ต.ค. 2560 เวลา 14:10:16 น. 203.157.xxx.xxx
5 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 30 ต.ค. 2560 เวลา 14:35:34 น. 203.157.xxx.xxx
6 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 30 ต.ค. 2560 เวลา 15:03:34 น. 203.157.xxx.xxx
7 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 30 ต.ค. 2560 เวลา 16:28:06 น. 122.154.xxx.xxx
8 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 30 ต.ค. 2560 เวลา 16:29:44 น. 159.192.xxx.xxx
9 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 31 ต.ค. 2560 เวลา 09:53:18 น. 182.53.xxx.xxx
10 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 31 ต.ค. 2560 เวลา 14:18:23 น. 203.157.xxx.xxx
11 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 31 ต.ค. 2560 เวลา 16:38:04 น. 110.78.xxx.xxx
12 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 5 ม.ค. 2561 เวลา 12:38:24 น. 1.20.xxx.xxx