สรุปวาระการประชุม
 
สธ 0227/ว2697 ลว. 1 พ.ย. 60 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 8/2560
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
1 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มงานอำนวยการ
178
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 1 พ.ย. 2560 เวลา 18:02:29 น. 118.174.xxx.xxx
2 พิมประภา มาลาเอี่ยม รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2 พ.ย. 2560 เวลา 08:13:19 น. 110.77.xxx.xxx
3 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 2 พ.ย. 2560 เวลา 08:36:23 น. 27.145.xxx.xxx
4 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 2 พ.ย. 2560 เวลา 08:40:30 น. 203.157.xxx.xxx
5 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 2 พ.ย. 2560 เวลา 08:47:57 น. 203.157.xxx.xxx
6 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 2 พ.ย. 2560 เวลา 15:09:55 น. 122.154.xxx.xxx
7 ฉัตรชัยกานท์ สุขนรินทร์ สสจ.พิษณุโลก 3 พ.ย. 2560 เวลา 08:26:18 น. 203.157.xxx.xxx
8 ธรณิศวร์ บุญแข็ง สสจ.เพชรบูรณ์ 3 พ.ย. 2560 เวลา 15:24:05 น. 203.157.xxx.xxx
9 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 3 พ.ย. 2560 เวลา 20:00:42 น. 182.53.xxx.xxx
10 นันทนา เอี่ยมรักษา รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 9 พ.ย. 2560 เวลา 12:13:57 น. 124.122.xxx.xxx
11 ฐิติพร ขันทอง สสจ.อุตรดิตถ์ 21 พ.ย. 2560 เวลา 14:33:01 น. 122.154.xxx.xxx
12 สุภาณี สุขะนาคินทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 28 พ.ย. 2560 เวลา 13:00:08 น. 122.154.xxx.xxx
13 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 1 ธ.ค. 2560 เวลา 11:34:09 น. 203.157.xxx.xxx
14 นายสีใส ยี่สุ่นแสง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 5 ธ.ค. 2560 เวลา 22:59:43 น. 182.53.xxx.xxx
15 สุภาณี สุขะนาคินทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 24 ธ.ค. 2560 เวลา 01:02:42 น. 101.51.xxx.xxx
16 สุภาณี สุขะนาคินทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 6 ม.ค. 2561 เวลา 22:55:34 น. 182.53.xxx.xxx