หนังสือราชการ
 
ด่วนที่สุดที่สธ0227/2841 ลว. 23 พ.ย. 60 - แจ้งทบทวนแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนยืความเป็นเลิศทางการแพทย์
เรียน ผอ.รพ.พุทธชินราช
23 พฤศจิกายน 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
75
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 23 พ.ย. 2560 เวลา 15:05:37 น. 61.19.xxx.xxx
2 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 24 พ.ย. 2560 เวลา 10:12:58 น. 61.19.xxx.xxx
3 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 24 พ.ย. 2560 เวลา 13:18:32 น. 203.157.xxx.xxx