สรุปวาระการประชุม
 
สธ 0227/ว3052 ลว. 18 ธ.ค. 60 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 9/2560
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
18 ธันวาคม 2560
กลุ่มงานอำนวยการ
132
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 13:28:20 น. 182.53.xxx.xxx
2 คนึง เธียรจินดากุล สสจ.พิษณุโลก 18 ธ.ค. 2560 เวลา 13:50:45 น. 203.157.xxx.xxx
3 ธิดารัตน์ อินอยู่ รพ.สุโขทัย 18 ธ.ค. 2560 เวลา 13:52:16 น. 203.157.xxx.xxx
4 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 14:06:58 น. 122.154.xxx.xxx
5 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 18 ธ.ค. 2560 เวลา 14:30:56 น. 203.157.xxx.xxx
6 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 14:42:11 น. 203.157.xxx.xxx
7 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 18 ธ.ค. 2560 เวลา 15:16:51 น. 110.77.xxx.xxx
8 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 18 ธ.ค. 2560 เวลา 15:31:31 น. 171.97.xxx.xxx
9 ปิยะวรรณ์ คำโน รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 18 ธ.ค. 2560 เวลา 16:19:43 น. 110.77.xxx.xxx
10 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 18 ธ.ค. 2560 เวลา 21:40:48 น. 203.157.xxx.xxx
11 ศุภมิตร ปาณธูป สสจ.อุตรดิตถ์ 8 ม.ค. 2561 เวลา 10:11:55 น. 110.77.xxx.xxx