สรุปวาระการประชุม
 
่สธ 0227/ว3053 ลว. 18 ธ.ค. 60 - ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 9/2560
เรียน ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
18 ธันวาคม 2560
กลุ่มงานอำนวยการ
131
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุธาทิพย์ อินทะนันท์ สสจ.ตาก 20 ธ.ค. 2560 เวลา 10:50:34 น. 203.157.xxx.xxx
2 ชณารัศมิ์ เปรมสิริวรานนท์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 23 ธ.ค. 2560 เวลา 14:13:51 น. 223.24.xxx.xxx
3 สุภาณี สุขะนาคินทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 24 ธ.ค. 2560 เวลา 00:58:52 น. 101.51.xxx.xxx
4 สุภาณี สุขะนาคินทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 6 ม.ค. 2561 เวลา 22:53:52 น. 182.53.xxx.xxx
5 สุธาทิพย์ อินทะนันท์ สสจ.ตาก 12 ม.ค. 2561 เวลา 13:59:03 น. 159.192.xxx.xxx
6 กนกวรรณ กลับสุข สสจ.สุโขทัย 19 ม.ค. 2561 เวลา 10:52:10 น. 203.157.xxx.xxx
7 เกษร คงแขม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 24 ม.ค. 2561 เวลา 14:21:23 น. 61.19.xxx.xxx
8 ณัฐสุชา มาละวัลย์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 10 มี.ค. 2561 เวลา 10:39:33 น. 110.169.xxx.xxx
9 d d สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 3 ก.ค. 2561 เวลา 23:24:15 น. 122.154.xxx.xxx
10 สุภาณี สุขะนาคินทร์ สสจ.อุตรดิตถ์ 30 พ.ย. 2561 เวลา 10:35:44 น. 122.154.xxx.xxx