หนังสือราชการ
 
สธ0227/ว3135 ลว. 27 ธ.ค. 60 - ด่วนที่สุด เชิญประชุมทีมเลขา พชอ.
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
27 ธันวาคม 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
90
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 14:38:49 น. 122.154.xxx.xxx
2 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 14:59:30 น. 203.157.xxx.xxx
3 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 27 ธ.ค. 2560 เวลา 15:32:09 น. 203.157.xxx.xxx
4 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 28 ธ.ค. 2560 เวลา 11:19:18 น. 203.157.xxx.xxx
5 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 29 ธ.ค. 2560 เวลา 17:10:34 น. 203.157.xxx.xxx
6 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 4 ม.ค. 2561 เวลา 11:36:53 น. 180.183.xxx.xxx
7 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 22 ม.ค. 2561 เวลา 10:41:29 น. 110.77.xxx.xxx