หนังสือราชการ
 
สธ0227/ว3139 ลว. 27 ธ.ค. 60 - แจ้งคำสั่ง EOC เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก
27 ธันวาคม 2560
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
124
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 27 ธ.ค. 2560 เวลา 15:45:36 น. 203.157.xxx.xxx
2 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 16:03:44 น. 110.77.xxx.xxx
3 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 27 ธ.ค. 2560 เวลา 16:05:27 น. 203.157.xxx.xxx
4 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 27 ธ.ค. 2560 เวลา 16:15:03 น. 61.19.xxx.xxx
5 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 27 ธ.ค. 2560 เวลา 17:24:42 น. 119.42.xxx.xxx
6 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 08:45:53 น. 203.157.xxx.xxx
7 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 08:54:42 น. 182.53.xxx.xxx
8 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 28 ธ.ค. 2560 เวลา 09:35:00 น. 27.145.xxx.xxx
9 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 09:53:35 น. 122.154.xxx.xxx
10 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 28 ธ.ค. 2560 เวลา 10:15:45 น. 203.157.xxx.xxx
11 อินทิรา เทศกุล สสจ.พิษณุโลก 29 ธ.ค. 2560 เวลา 09:42:11 น. 203.157.xxx.xxx
12 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 29 ธ.ค. 2560 เวลา 17:23:43 น. 203.157.xxx.xxx