สรุปวาระการประชุม
 
สธ 0227/ว3184 ลว. 29 ธ.ค. 60 - ส่งรายงานการประชุมคณะอำนวยการวิชาการ เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
3 มกราคม 2561
กลุ่มงานอำนวยการ
135
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 3 ม.ค. 2561 เวลา 16:04:42 น. 203.157.xxx.xxx
2 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 3 ม.ค. 2561 เวลา 16:19:42 น. 122.154.xxx.xxx
3 สุชาดา ศรีสุโข รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 3 ม.ค. 2561 เวลา 16:31:29 น. 124.122.xxx.xxx
4 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 4 ม.ค. 2561 เวลา 08:49:19 น. 116.58.xxx.xxx
5 ศุภพิชญ์ ญาณโสภณ สสจ.สุโขทัย 4 ม.ค. 2561 เวลา 09:25:38 น. 203.157.xxx.xxx
6 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 4 ม.ค. 2561 เวลา 09:39:30 น. 203.157.xxx.xxx
7 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 4 ม.ค. 2561 เวลา 11:02:08 น. 203.157.xxx.xxx
8 จุฑามาศ แก้วอ่อง สสจ.ตาก 4 ม.ค. 2561 เวลา 11:02:09 น. 203.157.xxx.xxx
9 d d สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 3 ก.ค. 2561 เวลา 23:23:37 น. 122.154.xxx.xxx