คำสั่งราชการ
 
สธ0227/ว60 ลว. 8 ม.ค. 61 - ส่งคำสั่งคณะทำงานเมืองสมุนไพร (Herbal City) ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2
เรียน นพ.สสจ. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
8 มกราคม 2561
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
70
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 9 ม.ค. 2561 เวลา 09:18:47 น. 203.157.xxx.xxx
2 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 9 ม.ค. 2561 เวลา 14:33:46 น. 122.154.xxx.xxx
3 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 13 ม.ค. 2561 เวลา 13:47:35 น. 202.29.xxx.xxx