หนังสือราชการ
 
สท 0032.002/ว40 ลว. 8 ม.ค. 61 - ขอเชิญส่งผลงานวิชาการสาธารณสุข
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
9 มกราคม 2561
กลุ่มงานอำนวยการ
157
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 9 ม.ค. 2561 เวลา 11:07:20 น. 203.157.xxx.xxx
2 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 9 ม.ค. 2561 เวลา 11:56:58 น. 124.122.xxx.xxx
3 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 9 ม.ค. 2561 เวลา 13:13:10 น. 110.77.xxx.xxx
4 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 9 ม.ค. 2561 เวลา 13:19:52 น. 110.78.xxx.xxx
5 วรรณพร ภุ่ทองเกษ สสจ.ตาก 9 ม.ค. 2561 เวลา 13:24:36 น. 203.157.xxx.xxx
6 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 9 ม.ค. 2561 เวลา 13:53:51 น. 203.157.xxx.xxx
7 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 9 ม.ค. 2561 เวลา 14:13:58 น. 203.157.xxx.xxx
8 สมยงค์ พรหมฝาย สสจ.อุตรดิตถ์ 9 ม.ค. 2561 เวลา 14:29:53 น. 122.154.xxx.xxx
9 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 9 ม.ค. 2561 เวลา 15:45:43 น. 203.157.xxx.xxx
10 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 9 ม.ค. 2561 เวลา 16:04:08 น. 61.19.xxx.xxx
11 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 10 ม.ค. 2561 เวลา 09:55:36 น. 203.157.xxx.xxx
12 ประกิต หาญสุภาพ รพ.เพชรบูรณ์ 10 ม.ค. 2561 เวลา 10:49:00 น. 182.53.xxx.xxx
13 ธณัทอร อินมา รพ.อุตรดิตถ์ 10 ม.ค. 2561 เวลา 16:41:10 น. 110.77.xxx.xxx
14 อริสรา คำปา รพ.อุตรดิตถ์ 11 ม.ค. 2561 เวลา 09:26:06 น. 110.77.xxx.xxx
15 ชณารัศมิ์ เปรมสิริวรานนท์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 15 ม.ค. 2561 เวลา 21:18:34 น. 27.55.xxx.xxx
16 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 18 ม.ค. 2561 เวลา 15:15:45 น. 203.157.xxx.xxx
17 สุธีร์ประภา บุญรักษา สสจ.พิษณุโลก 18 ม.ค. 2561 เวลา 20:16:19 น. 203.157.xxx.xxx
18 vv vv สสจ.พิษณุโลก 23 ม.ค. 2561 เวลา 13:18:27 น. 203.157.xxx.xxx
19 Waraporn Jino สสจ.สุโขทัย 6 ธ.ค. 2561 เวลา 16:01:59 น. 203.157.xxx.xxx
20 Waraporn Jino สสจ.สุโขทัย 6 ธ.ค. 2561 เวลา 16:04:09 น. 203.157.xxx.xxx