หนังสือราชการ
 
สธ 0227/ว94 ลว. 12 ม.ค. 61 - ขอเชิญประชุม
เรียน นพ.สสจ., ผอ.รพศ., ผอ.รพท. เขตฯ 2 ทุกแห่ง
12 มกราคม 2561
กลุ่มงานอำนวยการ
105
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 วาสนา กิ่งรัก สสจ.เพชรบูรณ์ 12 ม.ค. 2561 เวลา 10:56:14 น. 203.157.xxx.xxx
2 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 12 ม.ค. 2561 เวลา 11:04:53 น. 203.157.xxx.xxx
3 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 12 ม.ค. 2561 เวลา 11:24:11 น. 61.19.xxx.xxx
4 อัจฉรา นาคทอง รพ.อุตรดิตถ์ 12 ม.ค. 2561 เวลา 11:41:44 น. 110.77.xxx.xxx
5 วันทนา จันทร์แก้ว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 12 ม.ค. 2561 เวลา 11:44:16 น. 124.122.xxx.xxx
6 ภาสวีร์ ปานนูน สสจ.เพชรบูรณ์ 12 ม.ค. 2561 เวลา 13:28:24 น. 203.157.xxx.xxx
7 วรรณพร ภู่ทองเกษ สสจ.ตาก 12 ม.ค. 2561 เวลา 13:31:12 น. 203.157.xxx.xxx
8 เชาวฤทธิ์ งามสุพรม รพ.เพชรบูรณ์ 12 ม.ค. 2561 เวลา 13:38:45 น. 182.53.xxx.xxx
9 ศิริวรรณ สันป่าแก้ว สสจ.อุตรดิตถ์ 12 ม.ค. 2561 เวลา 14:28:48 น. 110.77.xxx.xxx
10 นฤมล สีใจคำ รพ.แม่สอด 12 ม.ค. 2561 เวลา 15:23:16 น. 180.183.xxx.xxx
11 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 12 ม.ค. 2561 เวลา 16:42:10 น. 110.77.xxx.xxx
12 วิริยา บัวเขียว สสจ.สุโขทัย 12 ม.ค. 2561 เวลา 16:48:29 น. 203.157.xxx.xxx
13 เขมิกาณัฐณิชา สุวรรณประสพ สสจ.พิษณุโลก 15 ม.ค. 2561 เวลา 09:49:09 น. 203.157.xxx.xxx
14 10 10 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 16 ม.ค. 2561 เวลา 09:51:51 น. 110.77.xxx.xxx
15 อรชร วิชัยคำ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 17 ม.ค. 2561 เวลา 23:25:56 น. 180.183.xxx.xxx
16 สุภาพร แสงทองล้วน รพ.สุโขทัย 18 ม.ค. 2561 เวลา 15:15:21 น. 203.157.xxx.xxx
17 ธิดา ไชยสาร รพ.แม่สอด 22 ม.ค. 2561 เวลา 14:11:07 น. 180.183.xxx.xxx
18 สุวรรนา วงศ์พุฒิ สสจ.อุตรดิตถ์ 14 มี.ค. 2561 เวลา 11:45:50 น. 122.154.xxx.xxx