หนังสือราชการ
 
ที่สธ 0205.02/28 ลว. 11 ม.ค. 61 - ขอเชิญประชุม IPE 24 มกราคม 2561
เรียน ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, ผอ.สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2, ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ผอ.รพ.อุตรดิตถ์, ผอ.รพ.พุทธชินราช
12 มกราคม 2561
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
91
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
หมายเหตุ - กรุณาลงรับหนังสือ เพื่อแสดงรายการเอกสารแนบ ลงรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลงรับหนังสือ
รายชื่อผู้ลงรับหนังสือ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน วันที่ลงรับหนังสือ IP Address
1 ณัฐกฤตา หัตถา รพ.อุตรดิตถ์ 12 ม.ค. 2561 เวลา 13:51:13 น. 110.77.xxx.xxx
2 ธนภรณ์ อินทุทรัพย์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 12 ม.ค. 2561 เวลา 16:33:20 น. 116.58.xxx.xxx
3 วันเพ็ญ ยะสา รพ.พุทธชินราช 12 ม.ค. 2561 เวลา 17:50:10 น. 61.19.xxx.xxx
4 อรชร วิชัยคำ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 12 มี.ค. 2561 เวลา 14:43:59 น. 49.230.xxx.xxx